Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Skolan – din arbetsmiljö

Miljön och atmosfären i skolan är avgörande för hur elever och personal ska trivas. Det gäller både den yttre och den inre miljön, samt stämningen på skolan. Vi vill ge dig som elev en positiv miljö där du kan utecklas till en självständig individ, med goda ämneskunskaper, medkänsla och förståelse för din omgivning.

En ömsesidig respekt mellan lärare och elever skapar ett bra klimat för varje elevs utveckling och arbetsro i studierna. Det kristna kärleksbudet, att älska sin nästa såsom sig själv och att bemöta andra som man själv vill bli bemött, är ett gemensamt mål på skolan. En särskild handlingsplan finns för likabehandling mot mobbning och trakasserier.

Du som elev ska tillsammans med klassföreståndare och vårdnadshavare, i ett utvecklingssamtal två gånger per läsår, upprätta en Individuell Utvecklingsplan som ska följa din kunskapsutveckling och sociala utveckling i relation till ämnes- och kursplaner i varje årskurs. Om du har behov av extra stöd för att nå upp till kursplanemålen upprättas ett åtgärdsprogram.

Sen ankomst eller frånvaro registreras och rapporteras omedelbart av klassläraren varefter föräldrar informeras. En särskild handlingsplan finns för sen ankomst och skolk.

 

Elevinflytande och demokrati

Klassråd och elevråd hålls regelbundet för att ge dig som elev tillfälle att påverka din skola, din miljö och din undervisning. På så sätt introduceras våra elever tidigt i ett demokratiskt tänkande och ökat inflytande över sin utbildning.

Klassråd hålls varje vecka på tid avsatt i schemat. Varje klassföreståndare är ansvarig för att eleverna ges möjlighet och utrymme att påverka sin arbetssituation och också att öva på olika sorters mötesformer.

Frågor som rör hela skolan går vidare till elevrådet. Klassråden utser 2 representanter till elevrådet. 

Elevrådet sammanträder en gång per månad samt vid behov. Elevrådsordförande träffar sedan rektor och arbetsenhetsledare för att gå igenom protokollet och informera om de beslut elevrådet fattat. Alla beslut följs upp med lägesrapport på nästkommande möte.